Прохання підписуйте кожну одиницю обладнання хоча б з приблизною, на ваш погляд, несправністю, штатних екстрасенсів немає, і здогадатися, наприклад, що ваша «нанка» «укладає» мережу через 5 днів після підключення, по другому лан порту, без супровідної інформації, вкрай складно. Зазвичай це листочок «прискотченний» або притягнутий гумкою, або позначка на самому обладнанні.

Діагностика обладнання безкоштовно — в розумних межах.

У разі, якщо ми не відремонтували обладнання з будь-якої причини, обладнання відправляється замовнику, ви не сплачуєте «спробу» ремонту. Таке відбувається відносно рідко, але буває.

Ми залишаємо за собою право відмовити в ремонті, якщо за результатами діагностики та (або) огляду є вагома підстава, що обладнання після виконаного ремонту може працювати нестабільно. Це відноситься в основному до обладнання в поганому стані, після значних пошкоджень, результат некваліфікованого ремонту, або деякі китайські неякісно виготовлені модифікації ubnt.

Сплата після фактично виконаного ремонту, але до відправки обладнання, при вартості понад 450грн. за одиницю обладнання попередньо узгоджується із Замовником. За вашим бажанням попереднє узгодження вартості ремонту може бути від будь-якої суми, прохання попередньо повідомити про це, або вказати в супровідній записці до девайсу, наприклад, — «При вартості понад 400 грн. НЕ ремонтувати». У більшості випадків, при ціні ремонту понад 350 грн. виникає питання про рентабельність, але  залежить від типу обладнання, це може бути лайт бім або рокет титан чи щось більш «породисте» з AC серії.

Оплата за послуги ремонту юридичними особами: оплата виставленого рахунку за послуги ремонту обладнання, виконавець — ФОП 3-тя група, единий податок, без ПДВ. Після оплати ви отримаєте паперовий оригінал рахунку, а також акт виконаних робіт в 2-х примірниках, один з яких прохання підписати і повернути Укрпоштою.

Оплата за послуги ремонту приватними особами: оплата виставленого рахунку за послуги ремонту обладнання в будь-якому банку, можна використовувати термінал Приватбанку, або Приват-24. Можлива відправка післяплатою Новою поштою.

Інших форм сплати — наприклад, «по бартеру», вашим обладнанням яке не було відремонтовано, «Закинути грошей на картку», оплата криптовалютой, чеками, сертифікатами, чебуреками — НЕМАЄ!

Оплата доставки: Всі дії по оплаті послуг кур’єрської доставки (Нова пошта), за відправлення та отримання обладнання, оплачує замовник.

Гарантії на ремонт обладнання: Тривалість гарантії -згідно Закону України «Про захист прав споживачів.»

Тривалість ремонту залежить від ступеня поломки і стану вашого обладнання і нашої завантаженості. Орієнтовно, в середньому, вдається виконати ремонт до 2-3 одиниць обладнання за один робочий день. Ви можете приблизно визначити тривалість ремонту виходячи з нашої завантаженості, враховуючи час доставки обладнання Новою поштою.

RU

Просьба подписывайте каждую единицу оборудования хотя бы с примерной, на ваш взгляд, неисправностью, штатных экстрасенсов нет, и догадаться, например, что ваша «наностейшен» «укладывает» сеть через 5 дней после подключения, по второму лан порту, без сопроводиловки, крайне сложно. Обычно это листочек «прискотченный» или притянутый резинкой, либо пометка на самом оборудовании.

Диагностика оборудования бесплатно — в разумных пределах.

В случае, если мы не отремонтировали оборудование по любой из причин, оборудование отправляется заказчику, вы не оплачиваете «попытку» ремонта. Такое происходит относительно редко, но бывает.

Оставляем за собой право отказать в ремонте оборудования, если по результатам диагностики и (или) осмотра есть веское основание, что оборудование после выполненного ремонта может работать нестабильно. Это относится в основном к оборудованию в плохом состоянии, после значительных повреждений, результат неквалифицированного ремонта, либо некоторые китайские некачественно изготовленные модификации оборудования ubnt.

Отплата после фактически выполненного ремонта, но до отправки оборудования, при стоимости свыше 450грн.  за единицу оборудования предварительно согласуется с Заказчиком. По вашему желанию предварительное согласование стоимости ремонта может быть от любой суммы, просьба предварительно сообщить об этом, либо указать в сопроводительной записке к девайсу, например,  — «при стоимости свыше 400 грн. НЕ ремонтировать». В большинстве случаев, при цене ремонта свыше 350грн. возникает вопрос о рентабельности, но и зависит от типа оборудования, это может быть как «лайт бим», так и рокет титан или что либо более «породистое» из AC серии.

Оплата за услуги ремонта юридическими лицами: оплата выставленного счета за услуги ремонта оборудования, исполнитель — ФОП 3-я группа, единный налог, без НДС. После оплаты  вы получите бумажный оригинал счета, а также акт выполненных работ в 2-х экземплярах, один из которых просьба подписать и вернуть Укрпочтой.

Оплата за услуги ремонта частными лицами: оплата выставленного счета за услуги ремонта оборудования в любом банке, можно использовать терминал Приватбанка, либо Приват-24. Возможна отправка наложенным платежом Новой почтой.

Других форм оплаты — например, «по бартеру», вашим оборудованием которое не было отремонтировано, «Забросить денег на карточку», оплата криптовалютой, чеками, сертификатами, чебуреками  — НЕТ!

Оплата за доставку: Все действия по оплате услуг курьерской доставки (Новая почта), отправка и получение оборудования, оплачивает заказчик.

Гарантии на ремонт оборудования: Длительность гарантии -согласно Закона Украины  «О защите прав потребителей.»

Длительность ремонта зависит от степени поломки и состояния вашего оборудования и нашей загруженности. Ориентировочно, но не обязательно, удается выполнить ремонт до 2-3 единиц оборудования за один рабочий день. Вы можете примерно определить длительность ремонта исходя из нашей загруженности, учитывая время доставки оборудования Новой почтой от вас к нам и обратно.